elektřina

Veškeré činnosti v elektroenergetice provádíme s ohledem na udržitelný rozvoj a maximální spokojenost konečných spotřebitelů. Od roku 2017 budeme odebírat z nadřazené distribuční soustavy 100% elektřiny s prokazatelným původem z obnovitelných zdrojů energie, které uspokojují potřeby současných odběratelů elektřiny bez ohrožení možnosti budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby.
Pro naše zákazníky využíváme moderní způsoby řízení, plánování a kontroly, klademe důraz na vzdělávání a práci s novými informacemi, pracujeme aktivně s ekonomickými nástroji, podporujeme dobrovolný závazek zaměstnanců dodržovat etický kodex obchodníka s elektřinou, dodržujeme legislativní požadavky.

Pravidla provozování LDS

Na základě zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, §25 odst. 12), provozovatel distribuční soustavy elektřiny Fatra, a.s. používá od 21.7.2016 Pravidla provozování distribuční soustavy nadřazené distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. v platném znění uvedených na webových stránkách www.eon-distribuce.cz.

Podmínky dodávek

Podmínky dodávek elektřiny pro podnikající fyzické osoby obsahují základní ustanovení, obecné podmínky, podmínky poskytování služeb, měření dodávek elektřiny, platební podmínky, regulace odběru elektřiny a další.

Podmínky připojení k rozvodu

Podmínky připojení elektrické energie k distribuční soustavě Fatry, a.s. se řídí především energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v aktuálním znění a předpisů uvedené doplňující. O připojení se žádá prostřednictvím žádostí v interaktivních formulářích.  Podmínkou připojení je souhlas vlastníka dotčené nemovitosti. Připojen může být ten, kdo má přípojku a odběrné zařízení, které zajišťuje hospodárnost, bezpečnost a spolehlivou dodávku nebo spotřebu v souladu s kapacitními možnostmi, technickými možnostmi a bezpečnostními předpisy.
Odběratel musí splňovat podmínky týkající se místa, způsobu a termínu připojení stanovené Fatrou, a.s.Připojení odběratele k lokální distribuční soustavě elektřiny lze provést pouze na základě smlouvy o připojení v písemné a oboustranně podepsané podobě.

Ceník

Výkazy standardů dodávek

Souhrnná zpráva o dasažené úrovni kvality distribuce elektřiny a souvisejících služeb.

Rozvojový záměr LDS

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy elektřiny, zveřejněný v souladu se zněním §25 zákona č. 458/2000 Sb.

Havarijní servis

  • Ohlašovna poruch: +420 736 465 407

Dispečink

  • Dispečink Chropyně: +420 736 465 407
  • Dispečink Napajedla: +420 724 405 537

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Seznam naleznete na stránce http://www.eru.cz/ nebo se s ním můžete seznámit přímo na těchto stránkách.