Ceny vody platné od 1. 1. 2020

S účinností od 1. 1. 2020 vstupují pro odběratele Fatry, a. s., průmyslový areál Chropyně v platnost tyto ceny za dodávku pitné vody a za vodu odpadní.

Voda pitná        50,00 Kč/m3 bez DPH

Voda odpadní    36,00 Kč/m3 bez DPH

K ceně bez DPH bude připočtena příslušná sazba daně z přidané hodnoty podle platné legislativy v daném účtovacím období.

V Chropyni 27. 11. 2019