elektřina

Veškeré činnosti v elektroenergetice provádíme s ohledem na udržitelný rozvoj a maximální spokojenost konečných spotřebitelů. Od roku 2017 odebíráme od našeho dodavatele 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Pro naše zákazníky využíváme moderní způsoby řízení, plánování a kontroly,
klademe důraz na vzdělávání a práci s novými informacemi, pracujeme aktivně s ekonomickými nástroji, podporujeme dobrovolný závazek zaměstnanců dodržovat etický kodex obchodníka s elektřinou, dodržujeme legislativní požadavky.

Pravidla provozování LDS

Společnost Fatra, a. s., jako provozovatel lokální distribuční soustavy uveřejňuje v souladu s §25, ods. 10) písm. g) Zákona 458/2000 Sb. v platném znění – o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvých a o změně některých zákonů, rozhodnutím ze dne 30. července 2018 schválená Energetickým regulačním úřadem Pravidla provozování lokální distribuční soustavy [PPLDS].

Implementace nařízení komise EU

Společnost Fatra, a. s., jako provozovatel lokální distribuční soustavy uveřejňuje kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě, na základě NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631.

Podmínky dodávek

Podmínky dodávek elektřiny pro podnikající fyzické osoby obsahují základní ustanovení, obecné podmínky, podmínky poskytování služeb, měření dodávek elektřiny, platební podmínky, regulace odběru elektřiny a další.

Žádosti o připojení nebo změnu

Podmínky připojení k rozvodu

Podmínky připojení elektrické energie k distribuční soustavě Fatry, a. s., se řídí především energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v aktuálním znění a předpisů uvedené doplňující. O připojení se žádá prostřednictvím žádostí v interaktivních formulářích.  Podmínkou připojení je souhlas vlastníka dotčené nemovitosti. Připojen může být ten, kdo má přípojku a odběrné zařízení, které zajišťuje hospodárnost, bezpečnost a spolehlivou dodávku nebo spotřebu v souladu s kapacitními možnostmi, technickými možnostmi a bezpečnostními předpisy.
Odběratel musí splňovat podmínky týkající se místa, způsobu a termínu připojení stanovené Fatrou, a. s. Připojení odběratele k lokální distribuční soustavě elektřiny lze provést pouze na základě smlouvy o připojení v písemné a oboustranně podepsané podobě.

Ceník

Rozvojový záměr LDS

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy elektřiny, zveřejněný v souladu se zněním §25 zákona č. 458/2000 Sb.

Dodržování standardů dodávek

Havarijní servis

  • Ohlašovna poruch: +420 736 465 407

Dispečink

  • Dispečink Chropyně: +420 736 465 407
  • Dispečink Napajedla: +420 724 405 537

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Seznam naleznete na stránce http://www.eru.cz/ nebo se s ním můžete seznámit přímo na těchto stránkách.