V areálu Chropyně vyrábí tepelnou energii ve vlastním zařízení Fatra, a. s., úsek energetiky. Výroba tepla v průmyslovém areálu Chropyně má více než 100 let starou tradici.
Proč odebírat teplo z centrálního zdroje tepla Fatry, a. s.
Jedná se o bezpečný, spolehlivý a pohodlný způsob vytápění, který je pod nepřetržitou kontrolou, který je šetrný k životnímu prostředí a který umožňuje komfort tepelné pohody včetně přípravy teplé vody za příznivou cenu.
Non – stop dispečink
Další výhodou pro naše zákazníky je 24 hodin nepřetržitý dispečink s možností přivolání havarijní non – stop služby jak vodo-topo, tak elektro.

Cenu tepla zlevňuje:

  • Vhodně zvolená strategie nákupu paliva zemního plynu na bázi velkoobchodu.
  • Moderní a technicky vyspělé výrobní a distribuční technologie s vysokou účinností.
  • Automatizace výroby a rozvodů tepla bez přímé přítomnosti obsluhy v místě výroby.
  • Dotovaná kombinovaná výroba elektřiny a tepla
  • Umění čerpat dotace – technologie zaplacená z dotací není „rozpouštěna“ do ceny tepla.

MAPA Distribuce TEPLA

Dodávka tepelné energie pro odběratele sídliště Chropyně, tak i odběrate uvnitř výrobního areálu je zobrazena orientačně na mapách.
        teplovod_areál     teplovod_sídliště  

Podmínky dodávek a připojení

Podmínky dodávky a připojení tepelné energie ze zařízení Fatry, a. s., se řídí především energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v aktuálním znění. O připojení se žádá prostřednictvím žádosti v interaktivním formuláři viz. níže Žádost o připojení. Připojen může být ten, kdo má rozvodné tepelné zařízení nebo tepelnou přípojku a odběrné tepelné zařízení, které zajišťuje hospodárnost, bezpečnost a spolehlivou dodávku nebo spotřebu v souladu s technickými a bezpečnostními předpisy.
Odběratel musí splňovat podmínky týkající se místa, způsobu a termínu připojení stanovené Fatrou, a. s. Dodávat tepelnou energii lze pouze na základě smlouvy o dodávce tepelné energie v písemné a oboustranně podepsané podobě.

Ekvitermní křivka teplot u odběratele

Žádost o vyjádření existence sítí teplovodu

Žádost je připravena v interaktivním formuláří. Pokud máte zájem o bližší informace ohledně existenci sítí teplovodu v rámci plánovaných stavebních úprav apod., žádost vyplňte, doplňte o potřebné skutečnosti, vytiskněte a podepsanou ji zašlete společně s podklady nebo zaneste na naši adresu. Dle §161 zák.č. 183/2006 Sb. je lhůta pro vyjádření 30 dní.

.

Žádost o připojení nebo změnu

Žádost je připravena v interaktivním formuláří. Pokud máte zájem o připojení nebo změnu v odběrech tepelné energie, tak prosím žádost vyplňte, vytiskněte a podepsanou ji zašlete nebo zaneste na naši adresu.

Topné období

Začátek a konec otopného období stanovuje Vyhláška č. 194/2007 Sb. ze dne 17. července 2007,  kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.
V § 2 jsou uvedena pravidla pro vytápění a mimo jiné je zde stanoveno:
(1) Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.
(2) Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.
(3) Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod. se počítá dvakrát.
(4) Vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Omezení vytápění se provádí tak, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místnosti. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 °C se vytápění obnoví.

(5) V případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů se vytápění uskutečňuje mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

Jak můžete regulovat dodávku tepelné energie do Vašeho objektu?
Regulovat dodávku tepla můžete pomocí patní regulace umístěné ve Vaší předávací stanici odběrného místa, kdy upravujete parametry topné vody (teplotu, průtok) a dobu vytápění (noční útlum a pod.) a také pomocí termostatických hlavic na radiátorových ventilech v jednotlivých bytech, kdy dochází k úpravě průtoku topné vody radiátorem v závislosti na teplotě vytápěného prostoru. Dovolujeme si Vás upozornit, že zákon č. 406/2000 Sb. – Zákon o hospodaření energií dokonce ukládá vlastníkům vytápěných budov povinnost vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.
V našem případě dodáváme tepelnou energii konečným odběratelům tzv. formou ekvitermní regulace, kdy je teplonosná látka ohřívána v závislosti na venkovní teplotě a tím je zajištěno optimální předání tepla všem odběrným místům dle odběru.

Ceník

Havarijní servis

  • ohlašovna poruch: +420 736 465 407
  • pohotovost vodo topo: +420 724 405 789

Dispečink

  • dispečink Chropyně: +420 736 465 407
  • dispečink Napajedla: +420 724 405 537