Fatra, a. s., podniká v oblasti zemního plynu na základě licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem.
Přesto, že se jedná o fosilní palivo, je zemní plyn považován za ekologické palivo. Produkované spaliny neobsahují prakticky žádné tuhé látky (popílek), ani oxidy síry, a i obsah ostatních škodlivých látek (CO, NOx) je výrazně nižší než u ostatních paliv. V areálu Chropyně provozujeme plně moderní regulační stanici zemního plynu se zařízením, které odpovídá dnešním požadavkům na „dostupnou, technicky nejvyspělejší technologii šetrnou k životnímu prostředí“.

MAPA Distribuce PLYNU

Distribuce zemního plynu pro odběratele uvnitř výrobního areálu Chropyně je zobrazena orientačně na mapě.

plynovod LDS_areál

Žádost o připojení nebo změnu

Žádost je připravena ve formuláří. Pokud máte zájem o připojení nebo změnu v odběrech plynu, tak žádost vyplňte, vytiskněte a podepsanou ji zašlete nebo zaneste na naši adresu.

Podmínky dodávek

V obchodních podmínkách jsou stanoveny obecné dodací podmínky, měření a provádění odečtů, způsob řešení sporů a další všeobecné informace.

Podmínky připojení k Lokální distribuční soustavě

Podmínky připojení zemního plynu k distribuční soustavě Fatry, a. s., se řídí především energetickým zákonem č. 458/2000 Sb. v aktuálním znění a předpisů uvedené doplňující. O připojení se žádá prostřednictvím tiskopisu „Žádost o připojení k lokální distribuční soustavě“. Podmínkou připojení je souhlas vlastníka dotčené nemovitosti. Připojen může být ten, kdo má přípojku a odběrné zařízení, které zajišťuje hospodárnost, bezpečnost a spolehlivou dodávku nebo spotřebu v souladu s technickými a bezpečnostními předpisy. Odběratel musí splňovat podmínky týkající se místa, způsobu a termínu připojení stanovené Fatrou, a. s., Připojení odběratele k lokální distribuční soustavě zemního plynu lze provést pouze na základě smlouvy o připojení v písemné a oboustranně podepsané podobě.

Ceník

Ceny se liší dle ročního odběru MWh/rok v odběrném místě. Pevné ceny jsou stanoveny Cenovým rozhodnutím ERÚ. Sazba poplatků za činnost ERÚ je stanovena nařízením vlády 392/2015 ze dne 14.12.2015.

Řád provozovatele distribuční soustavy

V současné době se řídíme nadřazeným Řádem provozovatele distribuční soustavy. Více v odkazu: https://www.gasnet.cz/cs/rad-pds/

Hodnota spalného tepla

Hodnota spalného tepla po jednotlivých plynárenských dnech za minulý měsíc, dle vyhlášky 349/2015Sb §49, odst. 4, o Pravidlech trhu s plynem.

Hodnota spalného tepla
síť: JM
obec: Chropyně, 768 11
zóna: 22000001, Transgas, a. s.

Předpokládaný rozvoj LDS zemního plynu

Předpokládaný rozvoj lokální distribuční soustavy zemního plynu společnosti Fatra, a. s. – provozovna Chropyně, výhled na roky 2021-2025.

Výkazy standardů dodávek

Souhrnný výkaz dodržování standardů za jednotlivé roky dle vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství. Je zde uveden počet případů vyplacených náhrad a výše průměrné náhrady.

Zpráva o kvalitě a úrovni údržby provozovaných zařízení

Zpráva o kvalitě a úrovni údržby provozovaných zařízení dle § 59 odst. 8 písmeno x) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb.

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Seznam naleznete na stránce http://www.eru.cz/ nebo se s ním můžete seznámit přímo na těchto stránkách.

  • Kontrolní seznam spotřebitele energie
  • Havarijní servis

    • Ohlašovna poruch: +420 736 465 407
    • RWE pohotovost plyn: +420 1239