Voda je základní podmínkou života. Fatra, a. s., je součástí propracovaného systému zásobování obyvatelstva pitnou vodou, je vlastníkem a provozovatelem sítě vodovodů v průmyslových areálech Chropyně a Napajedla. V Chropyni odebíráme pitnou vodu od Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s., v Napajedlech od MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a. s.
Činností člověka vzniká z pitné vody voda odpadní. Fatra, a. s., vlastní a provozuje v obou areálech kanalizaci, kterou přepravuje odpadní vody směrem k čistírnám odpadních vod. Kanalizace je využívána také k odvádění vod srážkových.

kanalizační řád

Kanalizační řád průmyslového areálu v Chropyni.

Podmínky dodávek

Ve všeobecných podmínkách jsou obecně stanoveny práva a povinnosti dodavatele i odběratele, platební podmínky, fakturace a další informace.

Žádost o připojení k odběru vody

Žádost je připravena v interaktivním formuláří. Pokud máte zájem o připojení nebo změnu v odběrech tepelné energie, tak prosím žádost vyplňte, vytiskněte a podepsanou ji zašlete nebo zaneste na naši adresu.

Podmínky připojení k vodovodu a kanalizaci

K veřejnému vodovodu nebo veřejné kanalizaci bude připojen každý, kdo na své náklady vybuduje přípojku a splní zákonem stanovené technické podmínky připojení.
Podmínky připojení k vodovodu a kanalizaci Fatry, a. s., se řídí především zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v aktuálním znění a předpisů uvedené doplňující. O připojení se žádá prostřednictvím tiskopisu „Přihláška k odběru vody a odvádění odpadních vod“.
Podmínkou připojení je souhlas vlastníka dotčené nemovitosti. Připojen může být ten, kdo má přípojku, zpravidla vodoměrnou šachtu a odběrné zařízení, které zajišťuje hospodárnost, bezpečnost a spolehlivou dodávku nebo spotřebu v souladu s kapacitními možnostmi, technickými možnostmi a bezpečnostními předpisy. Odběratel musí splňovat podmínky týkající se místa, způsobu a termínu připojení stanovené Fatrou, a. s.
Připojení odběratele k vodovodu a kanalizaci lze provést pouze na základě smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod v písemné a oboustranně podepsané podobě.

Ceník

S účinností od 1. 1. 2023 vstupují pro odběratele Fatry, a. s., průmyslový areál Chropyně v platnost tyto ceny za dodávku pitné a odpadní vody:

  • Voda pitná:  64,00  Kč/m3 bez DPH
  • Voda odpadní: 37,70  Kč/m3 bez DPH

K ceně bez DPH bude připočtena příslušná sazba daně z přidané hodnoty podle platné legislativy v daném účtovacím období.

přehled parametrů dodávané vody

Kvalitu dodávané vody můžete sledovat na stránkách VAK Kroměříž nebo v přiloženém souboru.

Havarijní servis

  • ohlašovna poruch: +420 736 465 407
  • vodohospodář: +420 725 353 061
  • vodohospodář: +420 724 405 983

reklamační řád

Reklamační řád obsahuje obecná ustanovení, definice pojmů, rozsah a podmínky odpovědnosti za vady a místo jejich uplatnění, způsob uplatnění odpovědnosti za vady a lhůty pro vyřízení reklamace a další.