Ceny vody platné od 1. 1. 2021

S účinností od 1.1.2021 vstupují pro odběratele Fatry, a.s. průmyslový areál Chropyně v platnost tyto ceny za dodávku pitné vody a za vodu odpadní.

Voda pitná        55,00 Kč/m3 bez DPH

Voda odpadní    35,00 Kč/m3 bez DPH

K ceně bez DPH bude připočtena příslušná sazba daně z přidané hodnoty podle platné legislativy v daném účtovacím období.

V Chropyni 19.11.2020